Misja i wizja Ośrodka

MISJA OŚRODKA

Nasz Ośrodek jest Domem, gdzie stwarza się warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i akceptację. Wychowujemy w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki oraz w oparciu o program opiekuńczo-wychowawczy według myśli bł. Edmunda Bojanowskiego.

Kształtujemy wizerunek wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności, prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia, jako człowiek prawy, umiejący uczciwie żyć i pracować.

Wdrażamy wychowanków do rozwijania swoich zainteresowań, do kultury języka, kulturalnego zachowywania się w towarzystwie, w miejscach publicznych, właściwej postawy wobec osób dorosłych, starszych i słabych, do uprzejmości szanującej własną i cudzą godność, do delikatności, wrażliwości na ból i cierpienie, szukania środków zaradczych i wcielania ich w czyn.

 

Pomagamy Rodzicom w procesie wychowania. Troszczymy się o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków. W stosunku do wychowanków jesteśmy taktowni i dyskretni. Podążamy za wymaganiami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości wychowanka w ramach jego możliwości.
Kształtujemy postawy patriotyczne, religijne i obywatelskie uwzględniając pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje.

 

WIZJA OŚRODKA
 

  • Zapewniamy wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich oraz odpowiednie do indywidualnych możliwości kształcenie.
  • Zapewniamy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne oraz rehabilitacyjne zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanków.
  • Stwarzamy wychowankom odpowiednie warunki do ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego i poznawczego w atmosferze poczucia bezpieczeństwa.
 
UCZYMY:
  • samoobsługi i samodzielności,
  • planowania i organizowania codziennych zajęć,
  • nawiązywania więzi uczuciowych i związków interpersonalnych oraz zachowań prozdrowotnych,
  • organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, oświatowych i rekreacyjno – sportowych,
  • poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
  • przygotowujemy wychowanków do samodzielnego życia i podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
  • wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Rodziców – służymy im pomocą i wsparciem.

Dodaj komentarz